Профком - це сила 
та опора студентів! 
Будь активним!

 

baner_ato.png

Матеріальне заохочення студентів

Ще 1991 року, до оголошення незалежності України, було прийнято два Закони, що прямо стосувалися стипендій - засобу чи то заохочення до навчання, чи то соціального захисту або покращення якості життя молоді:
- Закон України "Про освіту" від 23 травня № 1060-XII (зі змінами);
- Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 3 липня №1282-XII (зі змінами).

В першому в п. 1 ст. 51 йшлося про право студентів на забезпечення стипендіями (в порядку, встановленому Кабміном), та на особисту або через своїх представників участь у обговоренні та вирішенні питань призначення цих стипендій. В другому встановлювалося, що стипендії підлягають індексації як грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру. Підставою для індексації є ситуація, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101%. А сама індексація стипендій особам, які навчаються, проводиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.

1993 року прийнятий Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" увібрав окрему статтю "Сприяння підвищенню рівня життя молоді", яка з 2004 року має поточну редакцію: "Держава, враховуючи вартість прожиткового мінімуму та виходячи з реальних можливостей бюджету, підвищує розміри ... стипендій та інших видів матеріального забезпечення молоді, яка отримує професійно-технічну, вищу освіту у відповідних навчальних закладах. Для сприяння пріоритетним напрямам розвитку суспільства та з метою заохочення молоді до активної роботи у відповідних галузях держава встановлює заохочувальні стипендії та визначає інші форми підтримки молоді згідно із законодавством. Матеріальне забезпечення, включаючи стипендії учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні, встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Порядок виплати надбавок до стипендій за успіхи в навчанні, а також підвищених стипендій для окремих категорій молоді встановлюється Кабінетом Міністрів України" (ст. 9).

У ньому ж (абзац четвертий ст. 11) вказувалося, що "органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати разом із заінтересованими міністерствами, науковими товариствами та творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для найобдарованіших студентів вищих навчальних закладів...". Подібна норма є й у Законі "Про освіту" (п. 4 ст. 42): "Особливо обдарованим студентам забезпечується ... встановлення спеціальних державних стипендій...".

1999 р. було прийнято Закон України "Про прожитковий мінімум" від 15 липня №966-XIV (зі змінами), який закріплював, що прожитковий мінімум застосовується, зокрема, для встановлення розмірів стипендій (ст. 2). А 2000 р. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 5 жовтня №2017-III (зі змінами) відніс стипендії учням професійно-технічних і студентам вищих державних навчальних закладів до державних соціальних гарантій, що встановлюються з метою надання соціальної підтримки населенню України в цілому та окремим категоріям громадян (ст. 18).

Закон "Про вищу освіту" 2002 р. також підтвердив право студентів на участь в обговоренні та вирішенні питань призначення стипендій (п. 1 ст. 54) і установив, що "студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства". У п. 6 ст. 64 конкретизується, що "особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями у розмірі не менше ніж два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян...".

Тож, Кабінет Міністрів визначає порядок призначення та виплати стипендій, що закріплено Законами "Про освіту" та "Про вищу освіту". Так, 2004 року ним було прийнято Постанову від 12 липня № 882 "Питання стипендіального забезпечення".

Дивись: Постанова Кабінету Міністрів "Питання стипендіального забезпечення" (зі змінами) від 12 липня 2004 року № 882

Затверджений тоді Порядок призначення і виплати стипендій (із незначними змінами 2006 р.) визначав розмір стипендії, виходячи з розміру прожиткового мінімуму громадян. Зокрема, з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2007 р. (як потім виявилося) стипендія (її мінімальний рівень) становила для:

 • студентів вузів І-ІІ рівнів акредитації - 25% розміру прожиткового мінімуму громадян;
 • студентів вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 30% розміру прожиткового мінімуму громадян.

Протягом 3,5 років стипендія змінювалася не в "ручному режимі" Урядом, а відповідно норм діючого на той момент Державного бюджету, який указував розмір прожиткового мінімуму. Було так, що стипендія підвищувалася 3 рази на рік.

5 березня 2008 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 5 березня №165 "Деякі питання стипендіального забезпечення", якою вніс зміни до Порядку призначення і виплати стипендій та Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно нині чинних норм стипендія з 1 січня 2008 р. становить не певний відсоток від прожиткового мінімуму, а визначене незмінне число:

 • для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 150 грн, із 1 вересня - 200 грн;
 • для студентів вузів I-II рівня акредитації - 200 грн, із 1 вересня - 400 грн;
 • для студентів вузів III-IV рівня акредитації - 300 грн, із 1 вересня - 530 грн.

Але слід зауважити, що наведені цифри є мінімальним розміром стипендії. До того ж слід розрізняти академічні та стипендіальні стипендії.
Академічними стипендіями є:

 • стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням, студентам і курсантам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами;
 • іменні або персональні стипендії навчального закладу;
 • звичайні (ординарні) академічні стипендії, мінімальний рівень яких наведено вище.

Соціальні стипендії призначаються:

 • студентам і курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
 • студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії;
 • студентам і курсантам із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
 • студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;
 • студентам і курсантам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання;
 • студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.

Академічні стипендії призначаються студентам, що навчаються в вузах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів (по-простому - "бюджетникам") за результатами навчання та виявленою при цьому успішністю (читай, за результатами екзаменаційних сесій). При цьому першокурсникам-"бюджетникам" стипендія встановлюється на мінімальному гарантованому рівні та виплачується з 1 вересня до першої сесії. Зміна її розміру відбувається після сесії (як правило, з 1 лютого та потім - 1 серпня). Формально це звучить так: "Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю". Важливо, що при "переході" з IV на V курс (взагалі при здобутті наступного освітньо-кваліфікаційного рівня) стипендія не нараховується на ті (як, правило, літні) місяці, коли відбувалися випуск і зарахування студента.

Тож, академічна стипендія в мінімальному розмірі призначається студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00-9.99 за дванадцятибальною або 4.00-4.99 за п'ятибальною шкалою.

Академічні стипендії аспірантам (очникам), слухачам підготовчих відділень консерваторій і студій підготовки акторських кадрів, клінічним ординаторам і докторантам, які навчаються з відривом від виробництва, призначаються лишень на підставі наказу про зарахування.

На відміну від академічних, соціальні стипендії призначаються вищезгаданим категоріям студентів на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій.

Природно, що рівень стипендії диференціюється для різних категорій студентів, по-перше, та виходячи з різної їх успішності та здобутків, по-друге. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, а вуз не в змозі його забезпечити, студентові виплачується стипендія без зменшення її розміру за умови письмової відмови від безоплатного харчування. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються, крім стипендії, щомісячна грошова допомога. Учням і студентам, які за результатами сесії мають 10-12 балів із усіх (!) дисциплін за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою розмір звичайної академічної стипендії збільшується на 40 грн (для учнів), 50 грн (для студентів вузів I-II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр"), 60 грн (для студентів вузів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"). За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і/чи науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії, про яку мова буде далі, можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу (т.зв. стипендії Вченої ради, ректорські або університетські стипендії тощо), виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується керівником вузу. Поцікавтеся в вузі такими специфічними стипендіями та положеннями про них. Розмір їх вищий порівняно зі звичайними академічними стипендіями на 65 грн (для учнів), 85 грн (для студентів). Цікаво, що рівень стипендії підвищується ще на 10-21% мінімальної стипендії для певних спеціальностей з напрямків "Педагогічна освіта", "Фізичне виховання", "Здоров'я людини", "Хореографія", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво", "Декоративно-прикладне мистецтво", "Історія", "Філологія", "Хімія", "Біологія", "Географія", "Інформатика" "Фізика", "Прикладна фізика", "Математика", "Механіка" тощо.

Важливо, що вуз використовує 10% коштів, передбачених для виплати стипендій для надання учням, студентам, курсантам, клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності.

Виплата стипендій, як і матеріальної допомоги, заохочень ("премій"), відбувається раз на місяць.

Як же відбувається процедура призначення стипендій? Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником (п. 7 Порядку призначення і виплати стипендій) - поцікавтеся який саме порядок заведений в вузі... Бо нормативно є вимога, що для вирішення питань із призначення та позбавлення академічної та соціальної стипендій, надання матеріальної допомоги, заохочення кращих студентів за їхні успіхи, вирішення спірних стипендіальних питань вузи утворюють стипендіальні комісії (п. 8). До складу такої комісії мають входити керівник навчального закладу (ректор, директор), представники фінансових підрозділів (наприклад, головний бухгалтер), декани факультетів або завідуючі відділеннями, представники профспілкових і самоврядних організацій учнів, студентів, курсантів. Важливо, що якоїсь процедури включення студентів у стипендіальної комісії немає (через рішення ректора, Вченої ради чи органу студентського самоврядування), то це питання вирішується, цитуючи, "навчальним закладом та затверджується його керівником".

У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується законами й іншими нормативно-правовими актами, зокрема, наведеними вище Порядком призначення і виплати стипендії та статутом вузу. Саме за поданням комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії. Не можна недооцінювати роль стипендіальної комісії в процесах участі студентів у захисті свої прав і інтересів!

Для більш суттєвого розгляну питань стипендіального забезпечення, зокрема, щодо соціальних стипендій, стипендій учнів і курсантів, аспірантів тощо, бажано ознайомитися з чинною редакцією Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів "Питання стипендіального забезпечення" від 12 липня 2004 року № 882 (зі змінами).

Цікаво, що МОН випустило Наказ від 20 березня 2008 р. №209 "Про Постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення", яким "оголосило постанову" зі змінами Порядку призначення та виплати стипендій. І ще, використовувана в Порядку призначення і виплати стипендій назва "п'ятибальної" шкали оцінювання, насправді, є невірною, бо така шкала в вищій школі чотирьохбальна - "незадовільно", "задовільно", "добре" та "відмінно".

Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим Наказом Міністерства освіти №93 від 8 квітня 1993 р. (зі змінами), окремо нагадується, що "оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю" (п. 4.3), "під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами (учнями) зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю" (п. 5.6). Щодо останнього, то це також прописано більш "високим" нормативним актом - Порядком призначення і виплати стипендій: "На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії" (п. 8). Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти каже, що "студентам, які навчалися за кошти державного бюджету, призначається стипендія за рахунок бюджетного фінансування з часу поновлення їх на навчання до підведення підсумків чергової екзаменаційної сесії" (п. 19). І ще, Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, про суперечливості якого вже зазначалося, визначено, що "Замовники можуть за рахунок своїх коштів надавати студентам матеріальну допомогу, а також встановлювати доплати до державної стипендії, визначеної для відповідної спеціальності, курсу, навчального закладу. Граничні розміри зазначених виплат не обмежуються" (п. 7).

Як вже зазначалося для найбільш обдарованих студентів із метою їх матеріального стимулювання в країні започатковано ряд академічних іменних стипендій, зокрема,призначаються 700 стипендій Президента України, 500 стипендій Верховної Ради України, 100стипендій Кабінету Міністрів України, ряд інших іменник стипендій - В'ячеслава Чорновола,Володимира Івашка, Миколи Амосова, Михайла Грушевського, Вадима Гетьмана тощо.

З метою стимулювання навчальної та наукової діяльності, творчої активності студентів вузів І-ІV рівнів акредитації області незалежно від форм їхньої власності Харківською облдержадміністрацією засновано 10 іменних стипендій облдержадміністрації та 9 персональних стипендій ім. О.С. Масельського по 300 грн щомісяця додатково до основної стипендії.

З метою підтримки обдарованої молоді, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти міста Харкова, заради стимулювання дітей і молоді на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві Харківською міської радою встановлено 50 стипендій у розмірі 240 грн (незалежно від отримання чи неотримання іншої стипендії за місцем навчання) для студентів:
- за досягнення у навчальній та науково-дослідницькій діяльності (у реалізації набутих знань, у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності) - 60% стипендій;
- за досягнення в галузі спорту (у спорті високих досягнень) - 20% стипендій;
- за досягнення в галузі культури (у музичній, образотворчій, літературно-мистецькій діяльності та інших видах творчої діяльності) - 20% стипендій.

Окремо треба сказати про інші форми позавузівського заохочення та відзначення молоді, як премії та відзнаки. Так, з 2001 р. установлено 30 (а з 1 січня 2005 р. - до 60) щорічних ґрантів Президента України для обдарованої молоді, максимальний розмір якого не перевищує 75 тисяч гривень. Для підтримки актуальних, значущих наукових досліджень молодих науковців надаються ґранти Президента Україні для підтримки наукових досліджень молодих учених. Існує Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, що присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя України, її розбудові й утвердженню міжнародного авторитету. Щороку присуджується 60 таких Премій у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна. З метою залучення молоді до процесів законотворення, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань Верховна Рада України заснувала з 1 січня 2004 р. свою Премію за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. Щороку, як правило до Дня молоді, присуджується десять премій, грошова частина яких становить вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна. 16 березня 2007 р. прийнято Постанову Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" № 775-V. Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту випущено два Накази "Про нагородну діяльність Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту" від 25 квітня 2007 р. №1304 та від 26 листопада 2007 р. №4562.

Задля виявлення, підтримки та заохочення молодіжних лідерів, які сприяють створенню соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу в інтересах суспільства управлінням у справах сім'ї та молоді Харківської облдержадміністрації засновано обласний конкурс "Молодіжний лідер року", який проводиться в 11 номінаціях: "Журналіст, тележурналіст", "Молодіжний лідер", "Депутат", "Поет, письменник", "Державний службовець", "Соціальний працівник", "Волонтер", "Працівник позашкільного закладу", "Продюсер, керівник творчих програм для молоді", "Підприємець", "Меценат".

З метою виявлення та підтримки найбільш активних молодих науковців Харківщини, створення умов для реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової та науково-технічної діяльності облдержадміністрацією також проводиться обласний конкурс "Найкращий молодий науковець" за 11 напрямами наукової діяльності: математика й інформатика; фізика й астрономія; електротехніка й енергетика; машинобудування; технічні науки; хімія, біологія та фармація; медицина та ветеринарія; суспільно-економічні науки; держава та право; гуманітарні науки; архітектура та будівництво.

Ще з 2001 р. у Харкові проводиться міський конкурс "Молода людина року", що покликаний ініціювати та стимулювати соціальну активність молоді. Критерієм визначення переможців і лауреатів цього конкурсу є соціальна вагомість сукупних досягнень конкурсантів по 10 номінаціях: "Учні загальноосвітніх шкіл", "Студент (курсант) вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації", "Студент вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації", "Наукова діяльність", "Культура та мистецтво", "Фізична культура та спорт", "Учні ПТУ", "Діяльність в галузі виробництва", "Діяльність у невиробничій сфері", "Громадська діяльність". Звання "Молода людина року" присуджується один раз за вагомі досягнення у представлених галузях суспільного життя. Цікаво, що 2002 р. церемонія нагородження проходила в прямому ефірі обласного телебачення.
Також обдарованій молоді міста надається фінансова підтримка як одноразова виплата у розмірі, що не перевищує 2000 грн заради створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти Харкова та стимулювання молоді для досягнення високих результатів у різних галузях діяльності щодо вирішення актуальних проблем науки, техніки, економіки, літератури та мистецтва, фізичної культури та спорту. Для отримання такої форми сприяння треба звернутися до управління у справах сім'ї та молоді Харківської міської ради та надати наступний перелік документів:

 • заява претендента на ім'я директора Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради;
 • ксерокопії документів про досягнення;
 • ксерокопії паспорта: сторінки 1-2 та відомості про реєстрацію (прописку);
 • листи підтримки та рекомендації;
 • інші документи, які можуть вплинути на позитивне рішення щодо рекомендації по наданню фінансової підтримки.

Після прийняття рішення про надання фінансової підтримки міськрадою отримувач коштів надає до Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради звіт та підтверджуючі документи про витрачені кошти, на підставі яких його витрати компенсуються (частково компенсуються) в межах затвердженого наказом Департаменту кошторису.

Окремо управлінням у справах сім'ї та молоді міської ради надається фінансова підтримка участі молоді міста у всеукраїнських і міжнародних заходах масових молодіжних рухів. Основною метою надання цієї фінансової підтримки є сприяння всебічному розвитку та вдосконаленню найбільш обдарованих молодих людей по результатах їхньої участі в міських, обласних, міжнародних заходах, підвищення престижу Харкова в Україні та за її межами. Фінансова підтримка надається окремим молодим людям, а також групам незалежно від їх підпорядкованості, в формі оплати проїзду, проживання, організаційних внесків тощо.

Хто на сайті

Зараз на сайті 0 користувачів та 0 гостей.

TOP користувачів

Лічильник

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

Нові користувачі