СТИПЕНДІЯ 2017

   Кабінетом Міністрів України наприкінці грудня 2016 року були розроблені постанови, що стосуються стипендіального забезпечення. Зокрема, це постанова №1045 від 28.12.2016 р., постанова №1047 від 28.12.2016 р., постанова №1050 від 28.12 2016 р.
   Про що йдеться в цих постановах і чого нам очікувати у Новому році?   
   Представляємо Вам короткий їх зміст:

 1. Академічна стипендія:

 Розмір: звичайна – 1100 грн;
                  у підвищеному розмірі – 1600 грн;
 Призначатиметься за рейтингом (успішність з навчальних дисциплін – не менше 90 %, решта – участь у науковій, спортивній діяльності та громадському житті університету) на певному факультеті, курсі, спеціальності.
 Порядок формування рейтингу буде розроблятись університетом, спільно з Профкомом студентів та органами студентського самоврядування (має бути оприлюдненим та затвердженим не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального семестру).
 Показник стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця.
 Питання виплати стипендії вирішується стипендіальною комісією.
 Розмір академічної стипендії, збільшується на 45,5 % у разі, коли за результатами навчання студенти, відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

До стипендіального рейтингу не включаються особи, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання. Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;
- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);
- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

 1. Соціальна стипендія:

 Розмір: 1000 грн;
 Виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу та належать до однієї з таких категорій:
1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, перелік підтверджуючих документів:
- копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- копія свідоцтва про смерть батьків;
2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (1-3 категорії, а також діти до 18 р., батьки яких постраждали внаслідок ЧАЕС), перелік підтверджуючих документів:
- копія посвідчення особи, батьки якої постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;
3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій (шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти; особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи), перелік підтверджуючих документів:
- довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
- акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
- копія довідки медико-соціальної експертизи;
- копія свідоцтва про смерть батька (матері).
У разі неможливості подання особами, зазначеними у даному пункті, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;
4) особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної цільової підтримки деяких категорій громадян» надане таке право:
•  учасники бойових дій та їхні діти, перелік підтверджуючих документів:
-  копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
-  довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;
•  особи, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, перелік підтверджуючих документів:
-  копія свідоцтва про смерть батька (матері);
-  документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
-  копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
-  довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
•  дітям, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, перелік підтверджуючих документів:
- копія свідоцтва про смерть батька (матері);
- копія довідки медико-соціальної експертизи;
•  студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, перелік підтверджуючих документів:
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 Право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій та не перебувають в академічній відпустці
 Стипендіати мають право на отримання соціальної стипендії тільки за однією пільговою категорією.
 Для отримання соціальної стипендії студенти пред’являють в Деканат підтверджуючі документи, а також заяву, в якій зазначаються такі відомості:

 • Прізвище, ім'я та по батькові;
 • Число, місяць, рік народження;
 • Зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • Підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

 • Паспорта громадянина України;
 • Свідоцтва про народження дитини;
 • Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Студентського квитка.

 Соціальні стипендії призначаються пільговим категоріям (окрім студентів сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб, що залишились без батьків у віці від 18 до 23 років) до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

За пропозицією Міністерства соціальної політики були відмінені соціальні стипендії:

 •  Інвалідам I, II, III групи, інвалідам по зору та слуху, інвалідам з дитинства.
 •  Студентам з малозабезпечених сімей.
 •  Студентам з дітьми.

   Дане рішення ми вважаємо несправедливим! Шукатимемо підтримки в Адміністрації університету та спільно звертатимемось в профільні органи та Міністерства для вирішення цього болючого питання.

   Для отримання додаткової інформації звертайтесь за телефоном: 
   +38 (093) 676-51-64 Михайло

З точним текстом постанови КМ України №1050 від 28.12.2016 можна ознайомитися у додатку до даного матеріалу.

 

Коментарі